Algemene verhuur voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN

 

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  • Verhuurder:

AMAB Construction Consulting bvba

Zomerdijklaan 14

2660 Hoboken

BE 0650 615 226

 

  • Huurder:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie AMAB Construction Consulting bvba een huurovereenkomst sluit.

 

1.2       De huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan de verhuurder, dewelke in de huurovereenkomst worden vermeld. Indien één van de gegevens later onjuist zou blijken, is de verhuurder gemachtigd om de huurovereenkomst van rechtswege te ontbinden ten nadele van de huurder. Desgevallend is de verhuurder gemachtigd om de teruggave van het voertuig op eerste verzoek te vorderen en om het op kosten van de huurder terug te nemen op welke plaats het voertuig zich ook zou mogen bevinden.

 

ARTIKEL 2 – STAAT VAN HET VOERTUIG BIJ OVERHANDIGING EN INLEVERING

 

2.1       De huurder erkent dat het voertuig bij ontvangst in perfecte staat verkeert, meer bepaald:

 

  • Het voertuig is goed onderhouden en proper;
  • Al de boorddocumenten (deel van het inschrijvingsbewijs dat zich in het voertuig moet bevinden, groene kaart en onderhoudsboekje) bevinden zich in het voertuig.

 

2.2       Het voertuig wordt opgehaald en terug afgeleverd met een volle brandstoftank. Bij gebreke van teruggave met een volle brandstoftank, wordt het tekort aan brandstof gefactureerd aan de geldende officiële tarieven. Bij gebreke van teruggave met een volle brandstoftank zal bovendien het verschuldigde bedrag conform de officiële tarieven verhoogd worden met 40,00 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding. De brandstof is in ieder geval ten laste van de huurder.

 

2.3       Het voertuig is voorzien van een AD Blue-tank. Het voertuig wordt opgehaald en terug afgeleverd met een volle AD Blue-tank.

 

2.4       De huurder verbindt zich ertoe het voertuig alsook het toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin men het voertuig ontvangen heeft. Elk verlies of elke beschadiging van het voertuig of van het toebehoren valt onder de aansprakelijkheid van de huurder aan wie de eventuele herstellings- of vervangingskost zal worden aangerekend. De eventuele schade wordt desgevallend steeds beoordeeld na de eindpoets.

 

2.5       Het voertuig dient te worden teruggeven op de plaats waar het in huur werd gegeven en op datum en uur dewelke in de huurovereenkomst worden vermeld. Indien het voertuig niet op de contractueel voorziene plaats en datum wordt teruggeven, blijft de huurder integraal aansprakelijk voor alle schade die in die periode aan het voertuig ontstaat. Overigens is de huurder desgevallend betaling verschuldigd voor de verlenging van de huur.

 

 

ARTIKEL 3 – MOMENT VAN OVERHANDIGING EN INLEVERING

 

3.1       Weekverhuur

 

Tijdens het hoogseizoen gebeurt de afhaling op vrijdag tussen 15u00 en 19u00 of op afspraak volgens de beschikbaarheid en conform de planning. Tijdens het laag- en tussenseizoen kan de afhaling alle dagen plaatsvinden tussen 15u00 en 18u00 of op afspraak volgens de beschikbaarheid en conform de planning. Een afhaling op zaterdag, zondag en feestdagen is evenwel altijd uitgesloten.

 

Tijdens het hoogseizoen gebeurt de inlevering tussen 8u00 en 10u00 of op afspraak volgens de beschikbaarheid en conform de planning. Tijdens het laag- en tussenseizoen gebeurt de inlevering tussen 9u00 en 11u00 of op afspraak volgens de beschikbaarheid en conform de planning.

 

3.2       Weekendverhuur

 

De afhaling dient steeds te gebeuren vrijdagnamiddag en de inlevering op maandagvoormiddag op het uur volgens afspraak.

 

Tijdens het hoogseizoen is weekendhuur niet mogelijk.

 

ARTIKEL 4 – EIGENDOM

 

4.1       De huurder verkrijgt op geen enkele wijze de eigendom van het verhuurd voertuig. De huurder vermijdt dan ook elke handeling die verkeerdelijk zou laten uitschijnen dat de huurder de eigenaar is van het verhuurd voertuig.

 

4.2       Onderverhuring is niet toegestaan.

 

4.3       Teneinde de veiligheid van de huurder en van het verhuurde voertuig te garanderen is elk voertuig uitgerust met een track & trace systeem met startonderbreker. De verhuurder behoudt zich het recht voor dit track & trace systeem te gebruiken zowel tijdens het rijden als bij stilstand. De geregistreerde gegevens zijn enkel toegankelijk voor de verhuurder alsook de hulpdiensten, de politie en de gerechtelijke instanties. De huurder verleent hierbij zijn uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van de gegevens voor de gerechtvaardigde doeleinden. In geval van verwerking van de gegevens heeft de huurder steeds op eenvoudig verzoek recht op inzage.

 

4.4       In geval een derde beslag zou leggen op het voertuig zal de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk schriftelijk van in kennis stellen. Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden tot het betalen van een schadevergoeding door de huurder aan de verhuurder gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

 

ARTIKEL 5 – PRIJS

 

5.1       De huurprijs wordt bepaald in het contract en is inclusief BTW en omniumverzekering.

 

5.2       Tolheffingen, vignetten, milieustickers, parkeergelden, boetes, etc. zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn in elk geval steeds ten laste van de huurder.

 

5.3       In geval van:

 

  • Lichte verontreiniging van het interieur/exterieur ten gevolge van normaal gebruik wordt een toeslag van 75,00 EUR aangerekend.
  • Zware verontreiniging van het interieur/exterieur wordt een toeslag aangerekend naargelang de totale kost van de reiniging.
  • Niet ledigen van de toiletcassette wordt een toeslag van 40,00 EUR aangerekend.

 

5.4       In geval van een boete die na de huur wordt ontvangen door de verhuurder, zal een administratieve toeslag ten bedrage van 50,00 EUR worden aangerekend bovenop het bedrag van de boete.

 

5.5       ER zijn maximaal 2.000 kilometer in de prijs inbegrepen per week. Extra kilometers worden bijkomend aangerekend aan een tarief van 0,25 EUR per km.

Vanaf een aaneensluitende huurperiode van 3 weken zijn de kilometers ongelimiteerd.

 

5.6       De huurder dient een waarborg ten bedrage van 1.150,00 EUR over te maken per overschrijving voor aanvang van de huur of cash bij afhaling aan de verhuurder. In elk geval moet de waarborg op het moment van afhaling in handen zijn van de verhuurder. De waarborg zal aan de huurder worden teruggestort op diens rekening uiterlijk 3 werkdagen nadat het voertuig in dezelfde staat zoals bij afhaling werd teruggebracht.

 

ARTIKEL 6 – BETALING

 

6.1       Bij de boeking dient 25% van de totaalprijs te worden betaald aan de verhuurder met een minimum van 400,00 EUR.

 

6.2       Het saldo van de totaalprijs dient uiterlijk 30 dagen voor het vertrek te worden betaald aan de verhuurder.

 

6.3       In geval van een last-minute boeking – i.e. een boeking minder dan 30 dagen voor vertrek – dient de volledige totaalprijs op het ogenblik van de boeking meteen betaald te worden aan de verhuurder.

 

6.4       In geval van niet betaling van het saldo 30 dagen voor vertrek, wordt de huurder schriftelijk in gebreke gesteld waarna hij nog 7 dagen de tijd heeft om het saldo te betalen. Bij gebreke aan betaling na deze termijn van 7 dagen wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden ten nadele van de huurder. In voorkomend geval wordt het reeds betaalde voorschot als verworven schadevergoeding beschouwd.

 

 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

 

7.1       De huurder verbindt zicht ertoe het voertuig te gebruiken als een goede huisvader.

 

7.2       Het voertuig mag slechts bestuurd worden door de huurder of door de erkende bestuurder waarvan de identiteit is vermeld op de verhuurovereenkomst.

 

7.3       De bestuurder van het voertuig dient in het bezit te zijn van een geldig Europees rijbewijs en mag niet door een rechter vervallen zijn verklaard van het recht tot het besturen van een motorvoertuig gedurende de looptijd van de huur.  

 

7.4       De huurder verbindt zich ertoe regelmatig het oliepeil en het niveau van de motorvloeistoffen na te kijken en indien nodig deze aan te vullen met kwaliteitsproducten. De huurder verbindt zich er eveneens toe de afvaltanks regelmatig te ledigen en ervoor te zorgen dat de afvoeren niet verstopt raken door afval. Bij inlevering van het voertuig dient de vuilwatertank geledigd te zijn.

 

7.5       De huurder verbindt zich ertoe het voertuig niet te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, drugs, afval, illegale personen of verboden goederen conform de Europese wetgeving.

 

7.6       De huurder verbindt zich ertoe het voertuig steeds te sluiten, te vergrendelen en correct te parkeren.

 

7.7       De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder binnen de 24u telefonisch te contacteren in geval van eventuele problemen of schadegevallen onderweg.

 

7.8       De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen begaan bij het besturen van het voertuig, met inbegrip van het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa). Iedere overtreding en eventuele boetes zijn dan ook ten laste van de huurder.

 

7.9       Bij schending van de verplichtingen voorzien in dit artikel zal de huurovereenkomst van rechtswege worden ontbonden ten nadele van de huurder zonder voorafgaande tussenkomst van de rechtbank.

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER

 

8.1       De verhuurder verbindt zich ertoe een WAM-verzekering af te sluiten.

 

8.2       Indien door overmacht het gereserveerde voertuig niet beschikbaar zou zijn (bv. door een verkeersongeval van een vorige huurder) zal de verhuurder inspanningen leveren om een vervangingsvoertuig te voorzien zonder dat de verhuurder tot enige vorm van schadevergoeding of herroeping kan gehouden zijn.

 

ARTIKEL 9 – WAT NIET IS TOEGELATEN

 

9.1       Huisdieren en roken in het voertuig zijn niet toegelaten.

 

9.2       Het is ten strengste verboden het voertuig te stationeren op een festivalweide.

 

9.3       De reiniging van het voertuig mag in geen geval gebeuren d.m.v. een hogedrukreiniger, schuurmiddelen of carwash.

 

9.4       Het gebruik van bijkomende toestellen zoals een friteuse, oven, microgolfoven, … is in geen geval toegestaan.

 

9.5       Het voertuig mag enkel gebruikt worden voor afstanden binnen Europa. Het voertuig mag in geen geval gebruikt worden in een oorlogs- of conflictzone.

 

ARTIKEL 10 – VERZEKERING

 

10.1     Het verhuurde voertuig is omnium verzekerd met een vrijstelling van 1.150,00 EUR per schadegeval. De omniumverzekering dekt enkel de schade aan het voertuig. De schade aan extra voorzieningen (bijvoorbeeld, maar niet limitatief, de luifel) en de inboedel worden niet gedekt door deze omniumverzekering.

 

10.2     De huurder en de erkende bestuurder verklaren dat ze kennis hebben genomen van de verzekeringspolis en verbinden zich ertoe de clausules ervan, dewelke beschouwd moeten worden als onderdeel van de huurovereenkomst, na te leven.

 

10.3     Een annulatieverzekering is niet inbegrepen in de prijs, maar kan steeds op verzoek van de huurder bijkomstig worden afgesloten via een externe partij met wie de verhuurder een overeenkomst heeft.

 

ARTIKEL 11 – ANNULERING

 

11.1     In geval van annulering door de huurder is de huurder volgende annuleringskosten verschuldigd aan de verhuurder:

 

  • Bij annulering voor de 30ste dag voor de aanvang van de huur is het verschuldigde voorschot verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf de 30ste dag voor de aanvang van de huur tot de 14e dag voor de aanvang van de huur is 50% van de totale huursom verschuldigd met een minimum van het voorschot.
  • Bij annulering vanaf de 14e dag voor de aanvang van de huur is steeds de volledige huursom verschuldigd.

 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

12.1     Op deze algemene voorwaarden, de overeenkomst die partijen sluiten en de totstandkoming ervan is het Belgisch recht van toepassing.

 

12.2     In geval van betwisting zullen de partijen op ernstige wijze proberen om tot een redelijke minnelijke schikking te komen. Indien niettegenstaande dergelijke inspanningen geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal elk geschil uitsluitend aan een in België bevoegde rechter worden voorgelegd, meer bepaald de Rechtbank van Eerst Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen of de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.